Borlänge Idrottsallians

Stadgar för Borlänge Idrottsallians      reviderad  2019-03-25                                                                                                                                           

 

 

                                            § 1

Borlänge Idrottsallians, härmed kallad alliansen, utgör en sammanslutning mellan i kommunen verkande föreningar.

                                            § 2

Alliansens ändamål är:

A att genom idrottsliga och ekonomisk samverkan stärka föreningarna.

B att genom samverkan med vederbörande kommunala organ bevaka idrottens intresse.

C att verka för lösande av idrottslokaler och idrottsplatsfrågor.

D att behandla frågor av gemensamt intresse för kommunens idrottsföreningar.

Alliansen skall varje år genom lämpliga gemensamma arrangemang söka främja ovanstående ändamål.

 

                                            § 3

 Alliansens räkenskaps- och verksamhetsår räknas från 1 januari till 31 december.

Alliansens årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

 

                                            § 4

Alliansens högsta beslutande organ är dess fullmäktige. Till fullmäktige äger varje ansluten förening utse två ledamöter + ordinarie styrelseledamot med lika många personliga suppleanter.

Alliansfullmäktige sammanträder då styrelsen eller revisorerna kallar, dock minst en gång årligen.

Kallelse till årsmötet skall vara klubbarna tillhanda senast fyra veckor före mötet.

 

                                            § 5

Vid alliansens årsmöte väljs alliansstyrelsen bestående av nominerade personer från varje till alliansen ansluten förening med lika antal personliga suppleanter.Är antalet ordinarie ledamöter mindre än hälften av antalet berättigade nomineringar, utlyses ett nytt årsmöte.

Alliansen har två ordinarie revisorer med personliga suppleanter som väljs växelvis på två år. Av de då valda ledamöterna väljer fullmäktige ordförande, viceordförande kassör och sekreterare. Mandatperioden för ordförande, viceordförande,kassör och sekreterare är två år med växelvisa perioder.

Ordförande, sekreterare gemensamt, viceordförande, kassör gemensamt.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

-            behandling av styrelse och revisorernas berättelser för verksamhetsåret

-            ansvarsfrihet för verksamhetsåret

-            hur årets överskott / underskott ska fördelas mellan utdelning till berättigade klubbar     

             och / eller medel för alliansens fortsatta verksamhet.

-            val av styrelse och personliga suppleanter

-            val av ordförande, viceordförande,kassör, sekreterare

-            val av revisorer och personliga suppleanter

-            val av två personliga firmatecknare för verksamhetsåret

-            inträdesansökningar eller begäran om utträde

-           diskussion om kommande årsverksamhet. Behandling av ärenden som

             styrelsen eller av föreningar eller enskild fullmäktigeledamot inlämnat till styrelsen    

             före den 1 februari.                    

-  Beslut om ekonomisk ram för Au arbetet under kommande verksamhetsår.

 

                                            § 6

Alliansstyrelsen utser inom sig arbetsutskott och kommittéer av lämplig storlek.

Alliansstyrelsen sammanträder då ordförande finner det nödvändigt, dock minst en gång i kvartalet mellan årsmötesförhandlingarna.

 

                                            § 7

Förening som så önskar inträde i alliansen skall komma in med en skriftlig ansökan till alliansstyrelsen, som har att med yttrande vidarebefordra ansökan till fullmäktige. Som beslutar om godkännande eller avslå densamma.  För att förening skall vinna anslutning till alliansen fodras att densamma tillhör riksidrottsförbundet och under minst fem år gjort insatser inom kommunens idrottsliv. Föreningen skall även försäkra att AU får fritt inträde till föreningens normala tävlingsverksamhet.

Begäran om utträde ur alliansen skall göras skriftligen och behandlas på enahanda sätt.

Förening som tidigare har tillhört alliansen och gör en nya skriftlig ansökan till alliansstyrelsen om intäde. Styrelsen beslutar på efterföljande styrelsemöte om att godkänna eller avslå densamma om omedelbart inträde

 

                                            § 8

Uteslutning ur alliansen av förening beslutas av fullmäktige, varvid fodras 2/3 majoritet

Anser föreningen att skäl inte föreligger skall beslutet avgöras av en skiljenämnd, bestående av tre personer utsedda av fritidsnämnden.

Skulle av en eller annan anledning någon till alliansen ansluten förening upphöra med sin verksamhet eller från alliansen uteslutas, skall till föreningen inte utbetalas andel av alliansens tillgångar.

 

                                            § 9

För att ta del av året utdelning (enligt § 5) skall ansluten förening under det gångna verksamhetsåret:

- ha bedrivit verksamhet till idrottens främjande

- ha deltagit i alliansens arbete samt varit representerat vid minst 3 /4 av styrelsemöten

 

                                            § 10

Förslag till ändringar i eller tillägg till dessa stadgar skall inlämnas till styrelsen. Styrelsen skall med sitt yttrande vidarebefordra sådant förslag till alliansfullmäktige. För att ändringen eller tillägget skall vinna giltighet skall det biträdas av minst 2/3 av de röstande vid fullmäktiges årssammanträde.

 

                                            § 11

Frågan om alliansens upplösning skall väckas på fullmäktiges årssammanträde.

Beslut om upplösning verkställs på ett separat fullmäktigemöte.

Alliansen kan upplösas om 2/3 av alliansen härom är ense.

Eventuella tillgångar skall vid alliansens upplösning delas mellan de till alliansen anslutna föreningarna efter det antal år de har varit anslutna eller överlämnas till sammanslutning som avser att fullfölja alliansens syfte.