Borlänge Idrottsallians

Förtjänsttecken, standar och stipendium

Bestämmelsen för Borlänge idrottsalliansens                  reviderad 2016-04-02

 

Förtjänsttecken, standar, stipendium och diplom överlämnas av alliansordförande eller av den som ordförande har delegerat uppgiften till.

Vid:

a) alliansens årsmöte

b) Borlänge Idrottsallians anordnad sammankomst

c) jubileum som jubilerande förening anordnar

 

Förtjänsttecken

Förening eller arbetsutskottet nominerar person för erhållande av förtjänsttecken eller standar. 

Guld, silvermärke och bronsmärke tilldelas samma person endast en gång.

 

 

Guldmärke

Utdelas till person som gjort sig särskilt förtjänt, inom Borlänge idrotten eller alliansens verksamhet samt tidigare erhållit silvermärke.

Beslutet om utdelande fattas av en enig alliansstyrelse.

 

Silvermärke

a) tilldelas den idrottskvinna/man som aktivt under året representerat en Borlänge förening                           

     och gjort årets idrottsprestation.

     Bland de inkomna nomineringarna beslutar styrelse vem som får utmärkelsen  

     Märket åtföljs alltid av diplom med särskild text.

b) tilldelas en person som under en följd av år, dock minst 10 tio har 

     haft en ledande ställning inom föreningen eller inom alliansen och därvid gjort en bemärkt

     insats inom idrottslivet i Borlänge kommun samt tidigare erhållit bronsmärket.

     Styrelsen beslutar om utdelning.

 

Bronsmärket

Föreningen insänder ansökan med motivering till alliansstyrelsen för beslut.

Alliansstyrelsen har att ta hänsyn tillom föreningens verksamhet under året motiverar utdelning. Diplomet textas utöver personnamn med föreningstillhörigheten eller medlemskap i alliansstyrelsen samt årtalet.

a)  varje ansluten förening tilldelas föreningens aktiva idrottskvinna /man eller annan medlem

     i föreningen som under året nedlagt särskild förtjänstfullt arbete.

b) person som har varit alliansledamot under minst 5 fem år och deltagit i alliansens arbete,

    kan  tilldelas bronsmärket.

c) diplom kan erhållas flera gånger, när en person har blivit nominerad av olika föreningar

Styrelsen godkänner efter granskning klubbarnas nominering

 

Standar

Beslut om utdelning av standar görs av alliansens arbetsutskott.

a) till person som tillhör alliansstyrelsen och deltagit i dess arbete under minst 25 tjugofem år

b) till person inom kommunen eller näringslivet i övrigt som på ett eller annat sätt befrämjat

    och stött idrotten i kommunen

c) till förening som jubilerar med minst 50 femtio år och varit ansluten till alliansen under

    minst 25 tjugofem år

 

Stipendium

Målgruppen för alliansens stipendium är eldsjälar inom föreningar tillhörande Borlänge Idrottsallians.

Stipendiet är uppdelat i två klasser: Senior och Ungdom. Stipendiet delas ut på årsmöte.

Ansökan om stipendium görs löpande under kalenderåret av föreningsstyrelse, dock senast vid datum som Au anger på utskicket inför årsmötet. På styrelsemötet före årsmötet presenterar Au kandidaterna. Styrelsen beslutar vem/vilka som erhåller årets stipendium samt storleken. Om inte majoritet kan uppnås måste nytt styrelsemöte ske.

KRITERIER

- Stipendieåret utgörs av kalenderår

- För att vara berättigad till nominering måste föreningen vara närvarande på två av styrelsemötena under                 kalenderåret

- Nominerade personer ska ha varit verksamma i föreningen minst fem år

- Ungdomsstipendiet tilldelas person som max är tjugofem år ansökningsåret

- Det personliga stipendiet kan erhållas en gång per klass och förening. Stipendier utdelad före 2015 räknas inte.